Regulamin

Ustalenia wstępne

 1. Strona https://mojedoswiadczenia.pl (zwana dalej Stroną) działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Strona administrowana jest przez jej właściciela, zwanego dalej Administratorem.
 3. Użytkownicy korzystający ze strony zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

Prawa autorskie

 1. Zawartość Strony chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim.
 2. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronach zastrzeżone są na rzecz Administratora.
 3. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CD/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków bez zgody Administratora.
 4. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach Kodeksu Cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

Korzystanie z treści

 1. Korzystanie z treści udostępnianych na łamach Strony jest bezpłatne.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Strony.
 3. Użytkownik Strony jest zobowiązany do korzystania ze Strony zgodnie z jej przeznaczeniem.
 4. Korzystanie ze strony internetowej możliwe jest bez konieczności rejestracji.
 5. Użytkownik publikuje swoje komentarze, treści multimedialne, zdjęcia, filmy, pliki i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na Stronie.
 6. Użytkownikom zabrania się umieszczania na Stronie treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami czy też obraźliwych i zmierzających do wywołania kłótni.
 7. Użytkownikom zabrania się publikowania na Stronie treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym.
 8. Administrator Strony ma prawo do kontrolowania treści wypowiedzi oraz ich modyfikowania oraz usuwania.

Ustalenia końcowe

 1. Administrator Strony dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Strony, a także stara się maksymalnie ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.
 2. Administrator Strony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje zakupowe podjęte w oparciu o treści zamieszczone na niniejszej Stronie.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Aktualny Regulamin będzie komunikowany Użytkownikom Strony poprzez jego umieszczenie na Stronie.
 4. Wszyscy Użytkownicy korzystający ze Strony oświadczają, iż akceptują postanowienia jej Regulaminu oraz mają świadomość, że wszelkie informacje zawarte na Stronie są opisem indywidualnych doświadczeń Użytkowników. W razie wątpliwości Redakcja Strony zaleca konsultację z odpowiednimi specjalistami.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 26.08.2017 r.